Điều khoản sử dụng myLocal.vn

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2020

Cảm ơn bạn đã sử dụng myLocal.vn. Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho cuộc sống của chúng ta tuyệt vời hơn với dữ liệu di động chất lượng cao hợp lý.

Các điều khoản và điều kiện này ("Điều khoản", "Thỏa thuận") là thỏa thuận giữa Nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động ("Nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") và bạn ("Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn"). Thỏa thuận này đưa ra các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng ứng dụng di động myLocal.vn và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi (gọi chung là "Ứng dụng dành cho thiết bị di động" hoặc "Dịch vụ").

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@asimtelecom.vn.

1. Tài khoản và thành viên

Bạn phải từ 14 tuổi trở lên để sử dụng Ứng dụng di động này. Bằng cách sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động này và đồng ý với Thỏa thuận này, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn từ 14 tuổi trở lên. Nếu bạn tạo tài khoản trong Ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho tài khoản của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản và bất kỳ hành động nào khác được thực hiện liên quan đến tài khoản đó. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát và xem xét các tài khoản mới trước khi bạn có thể đăng nhập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Cung cấp thông tin liên hệ sai dưới bất kỳ hình thức nào có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do hậu quả của những hành vi hoặc thiếu sót đó. Chúng tôi có thể tạm ngừng, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc hành vi hoặc nội dung của bạn có xu hướng làm tổn hại đến danh tiếng và thiện chí của chúng tôi. Nếu chúng tôi xóa tài khoản của bạn vì những lý do nêu trên, bạn không thể đăng ký lại Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chặn địa chỉ email và địa chỉ giao thức Internet của bạn để ngăn chặn việc đăng ký thêm.

2. Sao lưu

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về Nội dung nằm trong Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát nào của Nội dung. Bạn có trách nhiệm duy nhất là duy trì sao lưu phù hợp Nội dung của mình. Bất chấp những điều đã nói ở trên, trong một số trường hợp và trong những trường hợp nhất định, hoàn toàn không có nghĩa vụ, chúng tôi có thể khôi phục một số hoặc tất cả dữ liệu của bạn đã bị xóa vào một ngày và giờ nhất định khi chúng tôi có thể đã sao lưu dữ liệu cho riêng mình các mục đích. Chúng tôi không đảm bảo rằng dữ liệu bạn cần sẽ có sẵn.

3. Liên kết với các ứng dụng di động khác

Mặc dù Ứng dụng dành cho thiết bị di động này có thể liên kết với các ứng dụng di động khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, chúng tôi không ngụ ý bất kỳ sự chấp thuận, liên kết, tài trợ, chứng thực hoặc liên kết nào với bất kỳ ứng dụng di động được liên kết nào, trừ khi được nêu cụ thể ở đây. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá, và chúng tôi không đảm bảo cung cấp của bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào hoặc nội dung của các ứng dụng di động của họ. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các hành động, sản phẩm, dịch vụ và nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn nên xem xét cẩn thận các tuyên bố pháp lý và các điều kiện sử dụng khác của bất kỳ ứng dụng di động nào mà bạn truy cập thông qua liên kết từ Ứng dụng dành cho thiết bị di động này. Việc bạn liên kết với bất kỳ ứng dụng di động ngoài trang web nào khác là do bạn tự chịu rủi ro.

4. Cấm sử dụng

Ngoài các điều khoản khác được quy định trong Thỏa thuận, bạn bị cấm sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc Nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật, pháp lệnh hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm; (g) tải lên hoặc truyền vi rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ ứng dụng di động liên quan, các ứng dụng di động khác hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để gửi thư rác, lừa đảo, dược phẩm, lý do, thu thập thông tin, thu thập thông tin hoặc đánh lừa; (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ ứng dụng di động nào có liên quan, các ứng dụng di động khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ ứng dụng di động nào có liên quan do vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng nào bị cấm.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Thỏa thuận này không chuyển giao cho bạn bất kỳ tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc các bên thứ ba, và tất cả các quyền, chức danh và lợi ích trong và đối với tài sản đó sẽ vẫn chỉ (như giữa các bên) chỉ với Nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng được sử dụng liên quan đến Ứng dụng hoặc Dịch vụ Di động của chúng tôi, đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nhà phát triển Ứng dụng Di động hoặc Nhà cấp phép của Nhà phát triển Ứng dụng Di động. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng khác được sử dụng liên quan đến Ứng dụng Di động hoặc Dịch vụ của chúng tôi có thể là nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Ứng dụng Di động và Dịch vụ của chúng tôi không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ Nhà phát triển Ứng dụng Di động nào hoặc các nhãn hiệu của bên thứ ba.

6. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Nhà phát triển Ứng dụng Di động, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp hoặc người cấp phép của họ sẽ không phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ người nào về (a): bất kỳ gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt nào , bồi thường hoặc thiệt hại do hậu quả (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận bị mất, doanh thu, doanh số bán hàng, lợi thế thương mại, sử dụng nội dung, tác động đến kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất khoản tiết kiệm dự kiến, mất cơ hội kinh doanh) do trách nhiệm pháp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, hợp đồng, vi phạm, bảo hành, vi phạm nghĩa vụ theo luật định, sơ suất hoặc cách khác, ngay cả khi Nhà phát triển ứng dụng di động đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hoặc có thể thấy trước những thiệt hại đó. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trách nhiệm tổng hợp của Nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động và các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và người cấp phép, liên quan đến các dịch vụ sẽ được giới hạn ở số tiền lớn hơn một đô la hoặc bất kỳ số tiền nào thực trả bằng tiền mặt của bạn cho Nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động trong khoảng thời gian một tháng trước khi sự kiện hoặc sự kiện đầu tiên phát sinh trách nhiệm pháp lý đó. Các giới hạn và loại trừ cũng được áp dụng nếu biện pháp khắc phục này không hoàn toàn bồi thường cho bạn về bất kỳ tổn thất nào hoặc không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

7. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Nhà phát triển ứng dụng di động và các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của nó vô hại khỏi và chống lại bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh liên quan hoặc phát sinh từ bất kỳ thứ ba nào -các cáo buộc, khiếu nại, hành động, tranh chấp hoặc yêu cầu của bên được khẳng định chống lại bất kỳ trường hợp nào trong số đó do hoặc liên quan đến Nội dung của bạn, việc bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ dành cho thiết bị di động hoặc bất kỳ hành vi sai trái cố ý nào của bạn.

8. Tính hiệu lực từng phần

Tất cả các quyền và hạn chế trong Thỏa thuận này có thể được thực hiện và sẽ chỉ được áp dụng và ràng buộc trong chừng mực chúng không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào và được giới hạn ở mức độ cần thiết để chúng không làm cho Thỏa thuận này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ bị tòa án có thẩm quyền coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì ý định của các bên rằng các điều khoản hoặc phần còn lại của chúng sẽ cấu thành thỏa thuận của họ đối với chủ đề của hợp đồng này và tất cả các điều khoản hoặc phần còn lại của nó sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

9. Giải quyết tranh chấp

Việc hình thành, giải thích và thực hiện Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật thực chất và thủ tục của Việt Nam mà không liên quan đến các quy tắc của Thỏa thuận này về xung đột hoặc lựa chọn luật và, trong phạm vi áp dụng, luật Việt Nam . Quyền tài phán và địa điểm duy nhất cho các hành động liên quan đến chủ đề của tài liệu này sẽ là các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Việt Nam và bạn tuân theo thẩm quyền cá nhân của các tòa án đó. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền được xét xử bồi thẩm đoàn trong bất kỳ thủ tục nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế không áp dụng cho Hiệp định này.

10. Thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận này hoặc các chính sách của nó liên quan đến Ứng dụng hoặc Dịch vụ dành cho thiết bị di động bất kỳ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Thỏa thuận này trong Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

11. Chấp nhận các điều khoản này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Thỏa thuận này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Bằng cách sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc Dịch vụ của nó, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng dành cho thiết bị di động và các Dịch vụ của nó.

12. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@asimtelecom.vn.