CÔNG KHAI THÔNG TIN

1. Bộ mẫu Hợp đồng

1.1. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân tổ chức/ doanh nghiệp hình thức thanh toán: Trả trước).

1.2. Điều khoản chung của hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

1.3. Điều kiện giao dịch chung của dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho hình thức thanh toán: Trả trước)

1.4. Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân sử dụng từ thuê bao thứ 4 trở lên dùng hình thức thanh toán: Trả trước).

1.5. Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho tổ chức/ Doanh nghiệp sử dụng từ thuê bao thứ 4 trở lên dùng hình thức thanh toán: Trả trước).

1.6. Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng từ 1-3 TB hình thức thanh toán: Trả trước).

1.7. Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho khách hàng tổ chức/doanh nghiệp dùng hình thức thanh toán: Trả trước).

Mua ngay