TRỌNG TÀI & LUẬT ĐIỀU CHỈNH - CHÚNG TÔI SẼ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHƯ THẾ NÀO?

myLocal.vn luôn cố gắng nỗ lực để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào tồn tại. Nếu những nỗ lực này thất bại, xin lưu ý rằng tất cả các khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, các điều kiện và điều khoản sử dụng, việc mua, bán và / hoặc mua lại bất kỳ hàng hóa và / hoặc chứng từ, hoặc các nội dung, hiển thị hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin về hoặc liên quan đến các dịch vụ hoặc bất kỳ khiếu nại phải chịu ràng buộc trọng tài. Tất cả các khiếu nại dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sai lầm cá nhân cố ý), gian lận, sơ suất của bạn hay của chúng tôi, các quy định pháp luật hoặc quy định, hoặc bất kỳ cơ sở pháp luật khác; khiếu nại được thực hiện như yêu cầu tố tụng, yêu cầu bồi thường, khiếu nại của bên thứ ba, bãi nại hoặc hình thức khác; và việc bồi thường thực hiện một cách độc lập hoặc có yêu cầu khác. Mặc dù vậy, chúng ta đều đồng ý rằng bạn hoặc chúng tôi đều có thể khiếu nại với toà án nếu có vi phạm hoặc lạm dụng khác về quyền sở hữu trí tuệ.

Tất cả các khiếu nại sẽ được giải quyết bằng cách thương lượng, hòa giải, trọng tài và / hoặc tòa án theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng - Chương 4 về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng, các tổ chức và cá nhân kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.

Các điều khoản, điều kiện sử dụng (cùng với chính sách bảo mật) và mọi khiếu nại sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, mà không bị hạn chế bởi các nguyên tắc pháp lý. Nếu có tranh chấp phát sinh từ các vấn đề trên, bạn có thể gửi đơn khiếu nại lên tòa án ở Việt Nam để giải quyết.

Trở về